०५६-५७१९१५     info@digobikash.org.np

DEPOSIT

विद्यमान प्रतिष्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षक ब्याज दर प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ ।

नारी उत्थान बचत योजना १०.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.२,५००।–
साधारण बचत ६.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.५००।–
दिगो विकास विशेष बचत ७.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.२,०००।–
दिगो विकास कल बचत ८.००% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.१०,०००।–
दिगो विकास प्राइम बचत १०.५०% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.५,०००।–
व्यवसायिक बचत ७% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु.१,०००।–
दिगो विकास स्मार्ट बचत ५% (दैनिक मौज्दातमा) न्युनतम मौज्दात रु. ०

दिगो विकास सुपर सेभिङ (३ वर्ष)
सि.नं.          मासिक किस्ता         दशैं भत्ता            भुक्तानी रकम
१                     १०००                       १०००                 ४००००।–
२                   २५००                     २५००                  १०००००।–
३                    ५०००                     ५०००                २०००००।–
४                    १००००                  १००००                 ४०००००।–
५                   २००००                  २००००                ८०००००।–

दिगो विकास ५ वर्षे मासिक बचत
सि.नं.             मासिक किस्ता       दशैं भत्ता         भुक्तानी रकम
१                    ३०००                      ३०००              २०२०००।–
दिगो विकास स्माइल सेभिङ (१ वर्षे दैनिक)
सि.नं.     दैनिक किस्ता       कार्य दिन       दशै भत्ता          भुक्तानी रकम
१              ५००                    २८०              १०००                १४५०००।–
२            १०५०                   २८०              ५०००               ३०३०००।–
३             २१००                  २८०              १००००               ६०६०००।–
४             ३१५०                 २८०              २००००              ९०५०००।–
५           ५०००                  २८०              २४०००              १४४५०००।–

विशेष आवधिक बचत योजना

यस बचत योजनामा निश्चित लागि खाता खोल्न  सकिनेछ । रकम जम्मा गरे वापत मुद्धति रसिद (प्रमाण–पत्र) दिइनेछ । रकम आवश्यकता परेको खण्डमा उक्त प्रमाण–पत्र धितो राखि ९०.००% सम्म कर्जा लिन सकिनेछ । उत्कृष्ट मुद्धति निक्षेपकर्तालाई वार्षिक रुपमा सम्मान गरिनेछ ।

अवधि           त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी       एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
६ महिना         १२.००%                                 १२.२५%
१ वर्ष               १३.००%                                 १३.७५%
२ वर्ष              १३.२५%                                 १४.२५%
३ वर्ष             १३.५०%                                 १४.५०%
४ वर्ष             १४.००%                                 १५.७५%
५ वर्ष              १४.७५%                              दोब्बर

बाल शैक्षिक अवधि बचत

निक्षेप                                                       वार्षिक ब्याजदर
बाल शैक्षिक बचत योजना  (१ वर्ष )            १२.००%
२ वर्ष               १३.००%
३ वर्ष                १४.००%

अवधि बचत

३ महिना     ९%            –          –
६ महिना      १०.००%
९ महिना     १०.५०%
१ वर्ष            ११.००%
२ वर्ष           १२.००%
३ वर्ष           १३.००%
४ वर्ष          १४.००%
५ वर्ष           १५.००%
दिगो विकास जीवन बीमा बचत योजना

यस दिगो विकास जीवन बीमा बचत अन्तर्गत १५ वर्षे बीमा अवधिलाई आधार मानी निम्न योजना लागू गरिएको छ । जसमा बीमा गरिसकेका र नयाँ बीमा गर्ने सदस्यहरु पनि यो योजनामा समावेश हुन सक्नेछन् ।

क्र.सं.-     दैनिक        मासिक बचत        अवधि              बचत रकम        बिमाङ्क रकम रु.
१.              २५।-         ६००।–                  २८० दिन          ७,०००।–          १,००,०००।–
२.              ५०।–      १२००।–                 २८० दिन           १४,०००।–        २,००,०००।–
३.              ७५।–      १८००।–                 २८० दिन          २१,०००।–         ३,००,०००।–
४.              १००।–       २,४००।–             २८० दिन          २८,०००।–        ४,००,०००।–
५.              १२५।–      ३,०००।–             २८० दिन           ३५,०००।–       ५,००,०००।–
६.              २५०।–      ६,०००।–             २८० दिन            ७०,०००।–       १०,००,०००।–
७.              ५००।–      १२,०००।–           २८० दिन           १,४०,०००।–     २०,००,०००।–
८.              ६२५।–      १५,०००।–           २८० दिन          १,७५,०००।–     २५,००,०००।–
९.              १,२५०।– ३०,०००।–             २८० दिन           ३,५०,०००।–     ५०,००,०००।–
१०.            २,५००।– ६०,०००।–             २८० दिन           ७,००,०००।–      १,००,००,०००।–

 

News & Events

2018 Digo Bikash All rights reserved Design and Developed byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepalHosted byweb design nepal, software development nepal, office accounting software nepal, cheap website hosting nepal